Mengapa Kaum Nabi Nuh Dilanda Tsunami?

MENGAPA KAUM NABI NUH  DILANDA TSUNAMI??
Oleh: Ust. Aunur Rofiq bin Ghufron Lc.

 Allah Ta’ala berfirman:

قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلا خَسَارًا (٢١) وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا (٢٢) وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا (٢٣) وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلا ضَلالا (٢٤) مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا (٢٥)

Nuh berkata, “Ya Rabbku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku, dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka. Dan melakukan tipu daya yang amat besar.” Dan mereka berkata, “Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali meninggalkan (penyembahan) Wadd, dan jangan pula Suwa’, Yaguts, Ya’uq dan Nasr.” Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia); dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka, maka mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah. (QS. Nuh: 21-25)

Nabi Nuh p\ awal utusan yang diutus oleh Allah q\ untuk berdakwah tauhid di kalangan masyarakat penyembah orang shalih. Sebenarnya asal kesyirikan mereka itu sepele, hanya menggambar orang yang shalih yang meninggal dunia untuk dikenang jasanya, tetapi lama-lama disembah dan dijadikan wasilah untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah q\. Nabi Nuh p\ mendakwahi mereka cukup lama, 950 tahun. Nabi Nuh menyeru mereka agar beribadah kepada Allah q\ saja dan meninggalkan kesyirikan, namun dakwah beliau ditolak, bahkan mereka mengadakan makar besar-besaran. Namun, apa kesudahan orang yang menolak dakwah tauhid? Mereka disiksa oleh Allah dengan banjir yang membinasakan. Mari, kita simak keterangannya.

MAKNA SYIRIK

Syirik menurut bahasa artinya berserikat satu dengan yang lain. Sedangkan menurut syar’i, Syaikh Shalih Fauzan b\ menjelaskan, “Syirik yaitu menyamakan makhluk dengan Allah q\ dalam hal Rububiyyah dan Uluhiyyah Allah q\ serta Asma’ dan Sifat-Nya. Umumnya mereka menyekutukan dalam Uluhiyyah-Nya. Yaitu hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah q\, seperti berdoa kepada selain Allah q\ di samping berdoa kepada-Nya, atau memalingkan suatu bentuk ibadah seperti menyembelih (kurban), bernadzar, berdoa dan sebagainya kepada selain-Nya.” (Kitab atTauhid 1/7, Syaikh Shalih al-Fauzan)

NABI NUH  BERDAKWAH TAUHID DAN MEMBERANTAS KESYIRIKAN

 Awal dakwah semua utusan Allah adalah tauhid dan memberantas perbuatan syirik. Inilah yang harus kita jadikan teladan untuk semua da’i. Nabi Nuh p\ mendakwahi kaum yang menyembah orang mati, sebagaimana keterangan ayat di atas, agar hanya beribadah kepada Allah q\, tetapi mereka menolak dan melawan, maka beliau p\ mengadukannya kepada Allah q\. Allah q\ berfirman

Nuh berkata, “Ya Rabbku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku, dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka.” (QS. Nuh: 21)

Imam al-Qurthubi v\ menjelakan ayat ini, “Nabi Nuh p\ mengadu kepada Allah q\, bahwa kaumnya durhaka padanya, tidak mau mengikuti seruannya yang berupa tauhid kepada Allah, tetapi mereka mengikuti pembesar (para tokoh) mereka dan orang kaya yang tidak menambah kekufuran, harta dan anak buah mereka melainkan kesesatan di dunia dan kehancuran di akhirat.” (Tafsir alQurthubi 18/306)

Sudah menjadi sunnatullah, bahwa setiap penyeru tauhid mesti dimusuhi, terutama oleh tokoh pembela kesyirikan dari kalangan orang kaya dan yang punya kedudukan. Ini harus dimaklumi oleh semua da’i pembela tauhid dan sunnah agar kita tetap istiqamah dan bersabar. Allah Ta’ala berfirman yang artinya:

Dan Kami tidak mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi peringatan pun, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata: “Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu diutus untuk menyampaikannya.” (QS. Saba’: 34)

KAUM NUH MEMBUAT MAKAR YANG BESAR

Kelanjutan ayat, Allah berfirman yang artinya:

Dan mereka melakukan tipu daya yang amat besar. (QS. Nuh: 22)

Inilah tantangan yang dihadapi oleh kaum Nabi Nuh p\ setelah mengajak mereka agar bertauhid. Kaumnya membuat makar dengan makar yang besar, menggelar semua kekuatan mereka untuk membendung dakwah tauhid.

Lantas, apakah makar mereka? Syaikh Shalih al-Fauzan berkata, “Makar adalah menimpakan keburukan atas orang lain dengan cara tersembunyi. Makar ada dua macam; makar yang baik dan makar yang jahat.

Makar keji adalah tipu daya terselubung untuk menimpakan keburukan kepada orang yang tidak bersalah. Allah q\ berfirman tentang kaum Nuh (QS. Nuh: 23-24, sebagaimana ayat di atas).

Al-kubbar artinya, besar. Kaum Nuh p\ telah melancarkan makar yang sangat besar. Ini merupakan cara keji yang mereka lakukan untuk menyeru manusia kepada kesyirikan. Apabila mereka melihat penyeru tauhid, maka mereka memperingatkan manusia untuk menjauhinya. Mereka berkata, “Orang-orang ini (para penyeru tauhid) ingin menguasai kalian dan ingin meraih kedudukan yang lebih tinggi dari kalian!”

Menggambarkan kebaikan sebagai kejahatan dan menggambarkan kejelekan sebagai kebaikan merupakan makar besar yang selalu dilakukan oleh para penyeru kesesatan, baik dahulu maupun sekarang. Tujuannya, untuk memalingkan manusia dari kebenaran dan menjerumuskan ke dalam kebatilan. Mengeluarkan mereka dari cahaya hidayah kepada kegelapan.” (Syarh Masa’il Jahiliyyah hal. 217, Syaikh Shalih al-Fauzan)

Mereka menghina Nabi Nuh p\ dengan tuduan yang tidak masuk akal, agar orang awam menjauhi Nabi Nuh p\. Allah berfirman:

Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya (Nabi Nuh): “Kami tidak melihat kamu (hai Nuh), melainkan (sebagai) seorang manusia (biasa) seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya saja, dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apa pun atas kami, bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta.” (QS. Hud: 27)

MEREKA HIDUPKAN BERHALA DI BEBERAPA TEMPAT

Di antara usaha orang musyrik untuk membendung dakwah tauhid, ialah dengan cara tokoh mereka menghidupkan berhala-berhala yang mereka dan mengajak umat agar tetap memuja mereka. Kelanjutan ayat:

Dan mereka berkata, “Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali meninggalkan (penyembahan) Wadd, dan jangan pula Suwa’, Yaguts, Ya’uq dan Nasr.” (QS. Nuh: 23)

Bagaimana sejarahnya mereka menyembah nama berhala berhala tersebut? Dan bagaimana caranya setan menjerumuskan mereka agar menyembah orang mati? Hadits berikut ini menjadi jawabannya:

Ibnu Abbas d\ mengatakan, bahwa berhala-berhala yang ada pada kaum Nuh itu menjadi sembahan orang-orang Arab di kemudian hari. Wadd sembahan Bani Kalb yang terletak di Dumatul Jandal, Suwa’ sembahan Hudzail, Yaguts sembahan Murad, kemudian bani Ghatif di al-Jurf di negeri Saba’, sedangkan Ya’uq adalah berhala sembahan Hamdan, dan Nasr sembahan Himyar serta keluarga Dzul Kala’. Pada mulanya nama-nama tersebut merupakan nama orang-orang shalih dari kalangan kaum Nabi Nuh p\. Ketika mereka meninggal, setan membisikkan kepada kaum mereka, “Buatkanlah tugu-tugu pada bekas tempat duduk mereka berupa patung-patung, lalu namailah dengan nama-nama mereka.” Mereka pun melakukannya, dan mulanya tidak disembah. Tetapi lama-kelamaan setelah ilmu diangkat dari mereka, mulailah patung-patung itu disembah dan dipuja.” (HR. al-Bukhari 4/1871)

Dikhususkan nama-nama berhala tersebut setelah disebut secara umum, karena berhala-berhala itu ialah yang terbesar dan paling banyak dipuja. (Tafsir Fathul-Qadir 7/317, asy-Syaukani [Syamilah])

Warisan kaum Nuh yang musyrik ini lalu diwarisi oleh bangsa Arab. Mereka keramatkan kuburan Latta, ‘Uzza dan Manat seperti yang termaktub dalam surat an-Najm ayat 19-20. Kebiasaan ini pun berlanjut sampai sekarang. Wallahul mustaan

FITNAH PEMUJA ORANG SHALIH, GAMBAR DAN MENINGGIKAN KUBURAN

Kebiasan buruk orang jahiliah, tatkala panutan mereka yang shalih meninggal dunia, mereka pajang gambarnya, lama-lama disembah, dimintai pertolongan dan perlindungan. Perhatikan tafsir ayat di atas yang dijelaskan oleh Ibnu Jarir ath-Thabari v\.

Ibnu Jarir mengatakan, “Telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid, telah menceritakan kepada kami Mahran, dari Musa, dari Muhammad bin Qais sehubungan dengan makna firman-Nya: Yaguts, Ya’uq dan Nasr. (QS. Nuh: 23) Bahwa mereka adalah orang-orang shalih yang hidup di masa antara Adam dan Nuh p\. Mereka mempunyai banyak pengikut yang meniti jejak mereka. Ketika mereka telah meninggal, para muridnya yang setia mengikuti jejaknya berkata, ‘Sebaiknya kita buatkan gambar dan patung-patung mereka sebagai pengingat buat kita yang akan mendorong kita untuk tetap giat beribadah.’ Lalu mereka membuat patung-patungnya. Ketika generasi itu wafat, datanglah generasi berikutnya. Iblis membisiki mereka, ‘Sesungguhnya generasi terdahulu hanyalah menyembah berhala-berhala ini, dan karena berhala inilah mereka dahulu diberi hujan. Kalian pun sebaiknya menyembahnya.’” (Tafsir ath-Thabari 23/633 [Syamilah])

Begitu gigihnya Iblis menyesatkan orang musyrik agar membuat gambar dan patung tokohnya yang telah wafat agar dijadikan rujukan dalam semua perkara sehingga tidak perlu lagi wahyu Allah q\.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَّرْتُ بِقِرَامٍ عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهِ تَصَاوِيرُ فَنَزَعَهُ وَقَالَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ

Dari Aisyah, ia berkata, “Suatu ketika Rasulullah n\ datang dari suatu perjalanan, di mana aku telah memasang sehelai kain tipis yang bergambar —pada lubang angin dinding kamarku—, kemudian Rasulullah n\ melepasnya seraya bersabda, ‘Manusia yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menyerupakan lukisan (gambar) dengan mahluk Allah.’” (HR. an-Nasa’i 8/214, dishahihkan oleh al-Albani)

Imam an-Nawawi v\ menjelaskan makna hadits, “Manusia yang paling keras siksanya,” jika mereka menggambar untuk disembah atau dipuja, maka dia kafir, diadzab dengan siksa yang pedih. Jika maksudnya meniru ciptaan Allah q\ dan dia meyakininya demikian, maka dia juga kafir dan mendapatkan siksaan yang pedih, bahkan bertambah siksaannya karena bertambah niat yang keji. Sedang bila maksudnya menggambar bukan untuk disembah dan tidak ingin menyamai ciptaan Allah maka dia fasik, termasuk dosa besar.” (Syarh Shahih Muslim 7/218 [Syamilah])

Bahaya patung dan gambar ini bukan hanya menyesatkan manusia, bahkan Malaikat rahmat pun tidak mau masuk rumah yang ada gambarnya. Abu Hurairah a\ berkata:

“Jibril p\ meminta izin menemui Nabi n\, maka beliau bersabda, Masuklah. Jibril menjawab, ‘Bagaimana aku akan masuk, sedangkan di dalam rumahmu terdapat sehelai kain penutup yang bergambar; baiknya kepalanya kamu potong atau dijadikan tikar yang terinjak. Maka kami Malaikat tak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar.” (HR. at-Tirmidzi 8/216, dishahihkan oleh al-Albani)

Ibnu Umar a\ mengatakan, bahwa Rasulullah n\ bersabda:

الَّذِين يَصْنَعونَ هذِهِ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يُقَالُ لهُمْ : أحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ

“Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini -yakni apa saja yang mempunyai nyawa-, akan disiksa pada hari kiamat. Kepada mereka dikatakan, Hidupkanlah apa yang engkau ciptakan itu!’ (HR. al-Bukhari 5/2220)

Untuk menghindari perbuatan syirik, Rasulullah n\ melarang meninggikan kuburan, agar mereka tidak bertawasul atau memohon kepada orang mati, seperti perbuatan kaum Nabi Nuh, orang Arab jahiliah dan berlanjut sampai sekarang. Rasulullah n\ bersabda:

لَعنَ اللهُ اليهودَ اتخَذُوا قُبورَ أنبيَائِهم مسَاجِدَ

“Allah melaknat kaum Yahudi, mereka menggunakan kuburan para Nabi mereka sebagai masjid.” (HR. al-Bukhari 1/165)

MANUSIA TERSESAT KARENA MENYEMBAH BERHALA

 Berapa banyak generasi zaman dulu dan sekarang tersesat karena menyembah berhala. Allah  Ta’ala berfirman yang artinya:

Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia). (QS. Nuh: 24)

Berkata Ibnu Katsir, “Yakni berhala-berhala yang dijadikan sesembahan oleh mereka itu telah menyesatkan banyak manusia, dan penyembahan terhadap berhala-berhala itu masih tetap berlangsung sampai zaman kita, baik di kalangan bangsa Arab, non-Arab, maupun bangsa anak Adam lainnya. Nabi Ibrahim p\ dalam doanya mengatakan:

 وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ

‘Ya Rabbku, jadikanlah negeri ini (Makkah) negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Ya Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. (QS. Ibrahim: 35-36).” (Tafsir Ibnu Katsir 8/226 [Syamilah])

DOA NABI NUH ATAS PEMBANGKANG TERKABUL

Solusi terakhir bagi penyeru dakwah tauhid jika ditolak dan dianiaya, ialah berdoa kepada Allah q\. Insya Allah doanya dikabulkan. Ayat berikutnya, Allah q\ berfirman:

وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا

Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. (QS. Nuh: 24)

Ibnu katsir berkata, “Ini adalah doa Nuh p\ terhadap kaumnya karena ia melihat pembangkangan mereka, kekafiran dan keingkaran mereka yang sangat parah. Sebagaimana doa Musa p\ terhadap Fir’aun dan pemimpin-pemimpin kaumnya, yang disitir oleh firman Allah:

Ya Rabb kami, binasakanlah harta benda mereka, dan kunci matilah hati mereka; maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. (QS. Yunus: 88)

Allah Ta’ala telah memperkenankan doa masing-masing Nabi terhadap kaumnya. Allah q\ tenggelamkan kaum Nuh disebabkan kedustaan mereka terhadap yang disampaikan oleh Nabi Nuh p\ kepada mereka.” (Tafsir Ibnu Katsir 8/226 [Syamilah])

Imam al-Baghawi v\ berkata, “Inilah doa untuk kehancuran kaum Nabi Nuh setelah Allah q\ memberitahu Nabi Nuh p\ bahwa mereka tidak mau beriman, sebagaimana Allah berfirman yang artinya:

Dan diwahyukan kepada Nuh, bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang telah beriman (saja), karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. (QS. Hud: 36)” (Tafsir alBaghawi 8/233 [Syamilah])

Allah Ta’ala juga menjelaskan doa dan kondisi Nabi Nuh p\ saat itu sebagaimana tertera dalam QS. al-Qamar ayat 9-14.

 ADZAB YANG MENIMPA BAGI PELAKU SYRIK

 Tidaklah Allah q\ menghukum hamba yang berbuat syirik melainkan setelah datang utusan Allah yang mengingatkan mereka, lalu mereka tetap keras kepala. Setelah Nabi Nuh p\ mendakwahi, mereka enggan berhenti dari perbuatan syiriknya. Allah q\ turunkan adzab-Nya di dunia dan akhirat. Kelanjutan ayat:

Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka, maka mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah. (QS. Nuh: 25)

Syaikh Abdurrahman as-Sa’di v\ menjelaskan ayat ini, “Mereka (penyembah orang mati) jasad mereka ditenggelamkan di laut sedangkan roh mereka dibakar di neraka. Inilah balasan dosa kesyirikan mereka. Ketika datang Nabi Nuh p\ mengingatkan bahaya kesyirikan dan musibah yang akan menimpa, mereka berpaling dari peringatan ini, sehingga Allah menghukum mereka. Tidak ada satu pun yang bisa menolak ketentuan Allah ini.” (Taisir alKarimirRahman 1/889)

 Allah Ta’ala berfirman yang artinya:

Dan (telah Kami binasakan) kaum Nuh tatkala mereka mendustakan rasul-rasul. Kami tenggelamkan mereka dan Kami jadikan (cerita) mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan Kami telah menyediakan bagi orang-orang lalim adzab yang pedih. (QS. al-Furqan: 37)

Ibnu Katsir menerangkan ayat ini, “Allah q\ telah mengutus Nabi Nuh p\ selama 950 tahun, menyeru kaumnya agar beribadah kepada Allah, mengingatkan akan adzab Allah q\, tetapi tidaklah beriman kecuali hanya sedikit. Oleh karena itu, Allah q\ menenggelamkan mereka semua, sehingga tak ada yang tersisa di permukaan bumi dari kalangan anak Adam melainkan orang yang beriman bersama Nabi Nuh p\ yang berada di bahtera saja.” (Tafsir Ibnu Katsir 6/110)

BAHAYA PERBUTAN SYIRIK

Syirik adalah paling besarnya dosa bila dibanding dengan dosa lainnya, karena pebuatan syirik menyamakan Allah q\ dengan makhluk, baik didalam ibadah, perbuatan-Nya atau nama dan sifat-Nya.

Allah bukan hanya menghukum orang musyrik dan kafir di permukaan dunia dengan berbagai bencana yang sudah kita tahu (lewat sejarah atau yang kita saksikan), tetapi juga dengan bahaya lain, di antaranya:

  • Allah Ta’ala tidak mengampuni dosa syirik apabila pelakunya tidak bertaubat nasuha. (QS. an-Nisa’: 116)
  • Pelaku dosa syirik jika tidak bertaubat sebelum meninggal, amal shalihnya tidak akan diterima. ( az-Zumar: 65)
  • Pelaku syirik jika sebelum meninggal dunia tidak bertaubat maka masuk neraka selamanya. (QS. al-Ma’idah: 72)

Semoga kita mendapatkan perlindungan Allah q\ dari perkataan dan perbuatan syirik dan semoga diampuni dosa kita semua. Amin..

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.